نوحه ایام محرّم گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲) ترک میدان کن ای شبه پیمبر بنشین یکدم در برم

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲) ترک میدان کن ای شبه پیمبر بنشین یکدم در برم,نوحه ایام محرّم گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲) ترک میدان کن ای شبه پیمبر بنشین یکدم در برم ,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه