نوحه ایام محرّم گفتا سکینه با دیدۀ تر عباس عمو جان بر من تو بنگر خشکیده دهانم از کف رفته جا

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم گفتا سکینه با دیدۀ تر عباس عمو جان بر من تو بنگر خشکیده دهانم از کف رفته جانم واویلا از این غم,نوحه ایام محرّم گفتا سکینه با دیدۀ تر عباس عمو جان بر من تو بنگر خشکیده دهانم از کف رفته جانم واویلا از این غ,نوحه ایام محرّم گفتا سکینه با دیدۀ تر عباس عمو جان بر من تو بنگر خشکیده دهانم از کف رفته جا,نوحه ایام محرّم گفتا سکینه با دیدۀ تر عباس عمو جان بر من تو بنگر خشکیده دهانم از کف رفته جانم واویلا از این غ,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه