ضرورت اعتكاف نسبت به امور دنیوی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

ضرورت اعتكاف نسبت به امور دنیوی,هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست جز به خلوتگاه حق، دل رام نیست انسان در گریز از هوای نفس و فرار از اشتغالات زندگی، در,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه