شناخت صدا:

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

شناخت صدا:,بعد از آنکه مختصری در رابطه با شرایط درونی و ظاهری یک مداح صحبت کردیم حال میخواهیم تعریفی از صدا را داشته باشیم,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه